w
Copyright 2011 by Thanh Tien
All Rights reserved
E-Mail: thanhtien@thanhtien.com.vn
Designed by Thnh Tiến
Designed by Thanh Tien

Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien
11-13-15 ng so 30, KDC Phong Phu, Ap 5, xa Phong Phu, huyen Bnh Chanh , TP. HCM
ien thoai : 08 3758 0898 - Fax : 08 3758 0899
Email:
thanhtien@ thanhtien.com.vn - Web: www.thanhtien.com.vn
 
Trang chủ
Giới thiệu
Năng lực
Sản phẩm
Lin hệ
Be dan bao th va cac loai bao l x :
 
     Be dan bao th, bao th ca so va cac loai bao l x la the manh cua Cong ty. He thong gom may dan bao th, may dan bao l x, may dan bao th ca so,...c nhap khau t Nhat Ban co the ap ng cho Quy khach hang so lng ln san pham chat lng cao moi ngay...
  San pham bao th va bao l x :
  - May dan bao th ca so:
  - May dan bao l x :
  - May dan bao th :