Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien
11-13-15 ng so 30, KDC Phong Phu, Ap 5, xa Phong Phu, huyen Bnh Chanh , TP. HCM
ien thoai : 08 3758 0898 - Fax : 08 3758 0899
Email:
thanhtien@ thanhtien.com.vn - Web: www.thanhtien.com.vn
Copyright 2011 by Thanh Tien
All Rights reserved
E-Mail: thanhtien@thanhtien.com.vn
Designed by Thanh Tien

Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien
11-13-15 ng so 30, KDC Phong Phu, Ap 5, xa Phong Phu, huyen Bnh Chanh , TP. HCM
ien thoai : 08 3758 0898 - Fax : 08 3758 0899
Email:
thanhtien@ thanhtien.com.vn - Web: www.thanhtien.com.vn
 
Trang chủ
Giới thiệu
Năng lực
Sản phẩm
Lin hệ
Lien he :
S o ch dan :
Moi thong tin chi tiet xin vui long lien he :

Chu Tch         :
T TH HANH