He thong bao gom may cat t ong, may be t ong ... c nhap khau t Nhat Ban la nen tang vng chac e Cong ty co the ap ng nhu cau...(xem tiep)
  Be dan cac loai bao th va bao l x la mot the manh cua Cong ty. He thong may dan c nhap khau t Nhat Ban ...(xem tiep)
  Ngoai ra, cung vi oi ngu cong nhan cao tay nghe, nhieu kinh nghiem co the ap ng nhu cau gia cong cua khach hang...(xem tiep)
Copyright 2011 by Thanh Tien
All Rights reserved
E-Mail: thanhtien@thanhtien.com.vn
Designed by Thanh Tien

Trang chủ
Giới thiệu
Năng lực
Sản phẩm
Lin hệ
  Vi nang lc hien tai, Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien co kha nang ap ng tot nhu cau cua khach hang trong cac khau san xuat :
Be dan hop :
Cac khau thanh pham khac:
Be dan bao th va bao l x :
 
San pham :
Cong ty TNHH MTV Bao B Giay Thanh Tien
11-13-15 ng so 30, KDC Phong Phu, Ap 5, xa Phong Phu, huyen Bnh Chanh , TP. HCM
ien thoai : 08 3758 0898 - Fax : 08 3758 0899
Email:
thanhtien@ thanhtien.com.vn - Web: www.thanhtien.com.vn